สถานที่ตั้ง        

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 125 ถนน ธราธิบดี  ตำบล ท่าข้าม  อำเภอ พุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  บนที่ดินราชพัสดุ เลขที่ สฎ.1891  จำนวน  39  ไร่ 3 งาน  36 ตารางวา  

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม