ร่าง ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

ด้วยโรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านพลังงาน จึงได้จัดทำร่างประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครางการเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ โดยสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ได้ตั้งแต่ วันที่  22 สิงหาคม  พ.ศ.  2560 ถึง วันที่ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 ทางช่องทางต่อไปนี้

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ดยเปิดเผยตัว ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่
1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 125 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
2) โทรศัพท์ : 0-7731 - 1527
3) โทรสาร : 0-7731 - 1527
4) ทางเว็บไซต์ : www.phunphin.ac.th และ www.gprocurement.go.th
5)Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ร่าง ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ –โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายละเอียด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม