เนื้อหา

ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

>>ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (29 ม.ค. 62)

>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (29 ม.ค. 62)

>>บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

>>ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม 

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (11 ม.ค. 62)

>> ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (14 ธ.ค. 61)

>> ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 และเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม (26 พ.ย. 61)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม