เนื้อหา

ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ (28 มี.ค. 62)

>>บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ  (28 มี.ค. 62)

 >> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนทั่วไป (28 มี.ค. 62)

 >>บัญชีรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนทั่วไป (28 มี.ค. 62)

 *******************************************************************************************************************************

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ (25 มี.ค. 62)

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ (25 มี.ค. 62)

 *******************************************************************************************************************************

>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ  (11 มีนาคม 2562)

>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียน ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ

>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  (4 มี.ค. 62)

>> ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 62)

>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (20 ก.พ. 62)

>>บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (20 ก.พ. 62)

>>ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (29 ม.ค. 62)

>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (29 ม.ค. 62)

>>บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

>>ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม 

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (11 ม.ค. 62)

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 (14 ธ.ค. 61)

>> ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 และเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม (26 พ.ย. 61)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม