เนื้อหา

ร่าง ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>  ร่าง ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม   เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

>>  เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  การเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตามร่างประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

>>  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม