เนื้อหา

การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ด้วยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีข้อราชการจะแจ้งให้ทราบในระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2560 จึงขอเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ทุกคน ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรวมใจรักพุนพิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม