เนื้อหา

การคีย์คะแนนเข้าระบบ SGS

การบันทึกคะแนนก่อนสอบกลางภาค และการบันทึกคะแนนสอบกลางภาค ในระบบ SGS ให้บันทึกได้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคา 2560 ภายในเวลา 16.00 น. ครูท่านใดมีปัญหาในการคีย์คะแนน สามารติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายงานทะเบียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม