เนื้อหา

กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์ โดยผ่านกระบวนการจัดทำโครงงานคุณธรรม สามารถนำไปใช้ได้กับทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นวิธีการสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งเป็นการพัฒนาได้เยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม และมีความเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนและเยาวชนได้ จึงได้จัดทำกิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ   ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม