เนื้อหา

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปี 2561 ได้หมดวาระลง เพื่อให้การบริหารสภานักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม