เนื้อหา

การประชุมผู้ปกครองและประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

      โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้จัดให้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 และวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ6 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้รับรู้ รับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สิ่งแวดล้อมและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

  

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ ชุดที่ 1

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพ ชุดที่ 2

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม