นางจรรยา กุลชาติ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
นางเพชรา ทรายขาว ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส.วนิดา เซี่ยงฉิน ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางจิราภรณ์ มีล่อง ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายพนมกร ทองคลอด ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางเรณู ตรีอุดม ตำแหน่ง ครู คศ.2