กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 65 เวลา 8.30 น. -14 .00 น. เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยจัดกิจกรรมแบบ active learning ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและสมรรถนะของผู้เรียน