ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์”การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน”

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการออนไลน์”การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พร้อมรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ