นางบุญชวน พรหมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
นางอัจฉรา คงทิพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางจารุวรรณ รักษ์รอด ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางจิราภรณ์ สมฤดี ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางญาณิกา ซัง ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางจันจิรา แก้วบำรุง ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางอรุณี สุทธินิยม ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางสาวศิริพร บัวเพ็ง ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายธดา ยกอินทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายพงศกร นบนอบ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวอารีพันธุ์ หวังอีน ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาววรรณวิษา พรหมหาญ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายกชนนท์ ขวัญพุฒ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวนฤทัย ท่ากั่ว ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางธีราพร เครือพัฒน์ ตำแหน่งผู้ช่วย
นายภานุกร คงไสยะ ตำแหน่งผู้ช่วย
น.ส.อุมาพร ต้อยแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางศุภลักษณ์ พลเพชร ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางอร่ามศรี ไทยเสน ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส.นฤมล ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2
น.ส.อรจิรา มีศรี ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส.กาญติมา นกแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.1
น.ส.พรพิมล ขวัญแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.1
น.ส.ภัชรกร โสกรรณิตย์ ตำแหน่งผู้ช่วย
น.ส. ระพีพรรณ ลิ้มสุวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วย
นายมาโนช ทิพย์บรรพต ตำแหน่ง ครู คศ.1