นางสุพัตรา ล้านเพ็ชร ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
น.ส.จุฑาทิพย์ นาคเสนา ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางลัดดา ชุมจุล ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางอุฬาริน รู้พันธ์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายธีระพงศ์ ศักดา ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางวิยะดา แก้ววิรัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
น.ส.ฐิตารีย์ อ่ำจับ ตำแหน่ง ครู คศ.1
น.ส.นันทิกานต์ วงศ์คำจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวคณิสรา เนยสูงเนิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวกชพร เพชรโสม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
น.ส.ลลิตา หวันกะเหร็ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
น.ส.สุภาวดี ศรีสว่าง ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางอภิสรา สุขทา ตำแหน่ง ครู คศ.1