การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

▶ ข้อมูลพื้นฐาน

• [O1] :: โครงสร้าง
• [O2] ::
ข้อมูลผู้บริหาร
• [O3] ::
อำนาจหน้าที่
• [O4] ::
แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
• [O5] ::
ข้อมูลการติดต่อ
• [O6] ::
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

[O8] :: Q&A
[O9] :: Social Network

▶ การดำเนินงาน

[O10] :: แผนดำเนินงานประจำปี
[O11] :: รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
[O12] :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

▶ การปฏิบัติงาน

[O13] :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

▶ การให้บริการ

[O14] :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
[O15] :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
[O16] :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
[O17] :: E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำป

[O18] :: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
[O19] :: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
[O20] :: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

[O21] :: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
[O22] :: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
[O23] :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
[O24] :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[O25] :: นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
[O26] :: การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
[O27] :: หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
[O28] :: รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[O29] :: แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
[O30] :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[O31] :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
[O32] :: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
[O33] :: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[O34] :: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
[O35] :: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

[O36] :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
[O37] :: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

[O38] :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
[O40] :: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี