การบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การระบาด การป้องกัน การปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งการให้ความรู้ในการตรวจเชื้อหาโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  นำโดย นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน   พร้อมด้วย  นางดวงสมร คำเงิน นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ นายจรัส แก้วมณี  นางรจนา จันทร์ช่วง   รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ นายสมโชค พูลสุข สาธารณสุขอำเภอพุนพิน นางสาวจิราพร เพชรเรือง นางสาวอัชราวดี ชโลธร นางภิลาสินี รุ่งรวยศรี และนางสาวนิภารัตน์ ฤกษ์ดี  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพุนพิน  ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การระบาด การป้องกัน การปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งการให้ความรู้ในการตรวจเชื้อหาโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขโรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ยสร.) ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม