นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
น.ส.สุทธานันท์ สุขแสง ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส.อุสา บุญเกตุ ตำแหน่ง ครู คศ.3
นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษ ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส.กัลยาณี หนูทอง ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายเสรี ตะเหลบ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายพิชญพงศ์ ชาตะกูล ตำแหน่ง ครู คศ.2
น.ส.ธนพร สนสุวรรณ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายธรรมรัตน์ กลั่นดวง ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางณัฐกานต์ ศรีเชื้อ ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส.รัตนาภรณ์ สุวรรณภาค ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางวริศรา ศักดา ตำแหน่ง ครู คศ.1
น.ส.สุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย