คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 2 MB

13-1-คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 482 KB

13-2-คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 714 KB

13-2-คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มุบริหารงานบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 340 KB

13-4-คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 450 KB

13-5คู่มือแนวปฏิบัติงานบริหารทั่วไป65