คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 8 MB

14-1-คู่มือนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม65

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Student Care
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 1 MB

14-2-คู่มือการใช้งานโปรแกรม-Student-care

คู่มือการให้บริการงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 913 KB

14-3-คู่มืองานทะเบียน

คู่มือการการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 403 KB

14-4-คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 835 KB

14-5-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-งานอาคารสถานที่-

คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 3 MB

14-6-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มงานบุคคล