คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 8.8 MB

O14-1-คู่มือนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Student Care
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 1.3 MB

O14-2-คู่มือการใช้งานโปรแกรม-Student-care

คู่มือการให้บริการงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 491 KB

O14-4คู่มือการให้บริการงานทะเบียน

คู่มือการการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 390 KB

O14-3-คู่มือกลุ่มบริหารงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่
ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 842 KB

O14-5-คู่มือ-แนวปฏิบัติ-การขอใช้อาคารสถานที่-