นางเยาวดี ศักดิ์แก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส.สรัญญา ชูแช่ม ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางวรวดี ไชยนาเคนทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.3
นางฮาซีรันณ์ อาแวหลง ตำแหน่ง ครู คศ.1