นายสมบูรณ์ สวนานนท์
รักษาการแทนครูใหญ่
พ.ศ. 2497-2498
นายนาวี รักษาพราหมณ์
พ.ศ. 2498 – 2517
นายโอชา แก้วศรีช่วง
พ.ศ. 2519 – 2523
ว่าที่ ร.ต. สมโภช พรหมหิตาทร
พ.ศ. 2523 – 2525
นางสลวย ลาภชูรัต
พ.ศ. 2525 – 2530
นายเชิด คงทอง
พ.ศ. 2530 – 2533
นายอภินันท์ พาหะมาก
พ.ศ. 2533 – 2535
นายณรงค์ กาญจนประทุม
พ.ศ. 2535 – 2540
นายวิจารณ์ คุ้มไทย
พ.ศ. 2541 – 2549
นายยงยุทธ เชื้อบ่อคา
พ.ศ. 2549 – 2552
นายอภินันท์ หมันหลิน
พ.ศ. 2553 – 2556
นายสมคิด ขวัญพุฒ
พ.ศ. 2556 – 2557
นายถาวร แสงเพชร
พ.ศ. 2558 – 2561
นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม
พ.ศ. 2561 – 2564
นายธีรเดช จู่ทิ่น
พ.ศ. 2564 – ปีปัจจุบัน