ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา2563 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  (15 ม.ค. 63)

>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ประเภท ห้องเรียนพิเศษ  (17 ม.ค. 63)

>>ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  (17 ม.ค. 63)