ข่าวรับนักเรียน ปีการศึกษา2563 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  (15 ม.ค. 63)

>>>ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ประเภท ห้องเรียนพิเศษ  (17 ม.ค. 63)

>>ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563  (17 ม.ค. 63)

>>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (18 ก.พ. 63)

>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ (19 ก.พ. 63)

>>> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (2 มี.ค. 63)

>> ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนทั่วไป

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสมัครเรียน นักเรียน/ผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลต่างๆ ให้เรียบร้อย แนบหลักฐานตามที่กำหนด พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ แล้วนำมาส่งที่โรงเรียน ในวันรับสมัครตามที่ประกาศไว้แล้ว ***

> ประกาศโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (8 มี.ค. 63)