โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 125 ถนน ธราธิบดี  ตำบล ท่าข้าม  อำเภอ พุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี บนที่ดินราชพัสดุ เลขที่ สฎ.1891  จำนวน  39  ไร่ 3 งาน  36 ตารางวา  เริ่มก่อตั้งตามโครงการขยายโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษาในอำเภอต่างๆ ตามแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่  โดยการประสานงานของ นายศรพล  คล้ายอุดม  ศึกษาธิการอำเภอพุนพิน ร่วมกับนายอดิเรก  ศรีสุภผล  นายอำเภอพุนพิน  ขณะนั้น

10 มิถุนายน 2497   เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 (ป.5 ปัจจุบัน)  มีนักเรียน   จำนวน  45 คน  โรงเรียนจึงถือเอาวันนี้  เป็นวันสถาปนาโรงเรียน  โดยใช้อักษรย่อ “ส.ฎ. ๘” และได้รับการอนุเคราะห์จากพระอธิการเผื่อน  กัสสโป (หลวงพ่อทอง) เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม ให้ใช้หอฉันเป็นสถานที่เรียน  โดยมี นายสมบูรณ์  สวนานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดตรณาราม  เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่  และปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ระยะหลังมี นายสมนึก  อินทวิเศษ  นางสาวสันธนา  วัชราภรณ์ นายบุญ  ศรีช่วย นางสาวสุนันท์  เหล่ากูล มาเป็นครูช่วยสอน

11 กันยายน  2497  ราชการได้บรรจุ  นายประคอง  ทองนพคุณ  มาดำรงตำแหน่งนักการภารโรง  ถือเป็นนักการภารโรงคนแรกของโรงเรียน

15 มิถุนายน  2498  ราชการได้บรรจุแต่งตั้ง  นายอำนวย  คงสำราญ  มาปฏิบัติการสอน ซึ่งถือเป็นครูผู้สอนคนแรกของโรงเรียน

20 กันยายน  2498  ราชการได้บรรจุแต่งตั้ง  นายนาวี  รักษาพราหมณ์  มาปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่  ถือเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

20 ธันวาคม  2499  โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนจากหอฉันวัดท่าข้าม มาเรียนในอาคารเรียนชั่วคราว บนที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน  โดยได้รับการอนุเคราะห์เรือฉลอมและเรือลากจูง จากนายเห้ง – นางกิมเลี่ยน และนายเชี้ยง  วัชราภรณ์ ขนสัมภาระมาขึ้นท่าน้ำในสถานที่ตั้งปัจจุบัน  ในปีเดียวกันนี้  ราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน  100,000  บาท  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.4  ขนาด  4  ห้องเรียน  1  หลัง  ต่อมา ชุมชนได้ร่วมกันต่อเติมอาคารเรียนเป็น 9 ห้องเรียน  เนื่องจากมีปริมาณจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2518  ราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน  800,000  บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017  จำนวน  1  หลัง ปัจจุบันยังคงมีอยู่

20 กุมภาพันธ์ 2518    กองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประจำอำเภอ  จึงได้ยุบเลิกการเรียนการสอนเป็นระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 – ป.7)  และได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1) เป็นปีแรก และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนพุนพินพิทยาคม” โดยใช้อักษรย่อ “พ.ค.”  มีนักเรียนเข้าเรียน จำนวน  90  คน  และราชการได้แต่งตั้งว่าที่ ร.ต.สมโพธิ   พรหมหิตาทร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

16  พฤษภาคม  2524  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2527   รับคัดเลือกเข้าโครงการ โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร

ปีการศึกษา 2528   รับคัดเลือกเข้าโครงการ  การสอนวิชาชีพเพิ่มเติมของเขตการศึกษา 3

ปีการศึกษา  2529  เป็นโรงเรียนในโครงการ  นิเทศภายในของเขตการศึกษา 3

ปีการศึกษา  2536  เป็นโรงเรียนต้นแบบการแนะแนว  โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาห้องสมุด

ปีการศึกษา 2540   เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

ปีการศึกษา 2545   เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2547   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2548   โรงเรียนเป็นศูนย์ ERIC ของเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ปีการศึกษา 2551   โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2

ปีการศึกษา 2552   โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

ปีการศึกษา 2557   สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีการศึกษา 2558    ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมพัฒนา และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและการเป็นผู้นำ

ปีการศึกษา 2559    ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษาพอเพียงปี 59      

ปีการศึกษา 2560    – ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานเป็นเลิศ ปี2560 ระดับประเทศ
– เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนต้นแบบธนาคาร ธนาคารน้ำ ใต้ดินระบบปิด Groundwater bank ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน
– รางวัลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย