น.ส.อรุณี ชูนาวา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
น.ส.ดวงพร เพชรแสง ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางชาลิสา แก้วประเทศ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางกนกวรรณ จรูญจันทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.2
น.ส.สุคนทา คงทน ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางทอรุ้ง คงขันธ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางละอองพร อรุณส่ง ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางธิดาวัล จรัลศิลป์ ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายธำรงรัตน์ เพชรยก ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางธนภรณ์ นกสีแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.1
น.ส.จิรพร ขุนศรี ตำแหน่ง ครู คศ.1
น.ส.ณัฐพร เพ็ชรสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
น.ส.รีนา มาราสา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย