นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสุกัญญา สังข์ประคองตำแหน่ง ครู คศ. 2
นางรังสิตา ชุมชอบ ตำแหน่ง ครู คศ. 3
นางสุวรรณา สมหวัง ตำแหน่ง ครู คศ. 3
นางสาววิยะดา วิจารณ์ ตำแหน่ง ครู คศ. 3
นางสาวนุชนาฏ ขันทองคำ ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นางสาวนอรีซะห์ มะนอ ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นางสาวดาวิภา กาญจนสดุง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางเนตรนภา ปาละแม ตำแหน่ง ครู คศ. 3
นายณัฏฐนิต เนตรวรนันท์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ. 2