วิสัยทัศน์

    โรงเรียนพุนพินพิทยาคม บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

พันธกิจ

 1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
 3. จัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมไทย 12 ประการ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
 7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้

      กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

      กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการสร้างทักษะชีวิต

      กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

      กลยุทธ์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

      กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จุดเน้นการดำเนินงาน

1. ด้านผู้เรียน

    1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

    1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต

    1.3 นักเรียนเป็นคนมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

    2.1    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

    2.2    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

3. ด้านการบริหารจัดการ

    3.1 โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม