วิสัยทัศน์
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

พันธกิจ
1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
3. จัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมไทย 12 ประการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการสร้างทักษะชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จุดเน้นการดำเนินงาน
1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต
1.3 นักเรียนเป็นคนมีคุณภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

Vision
Phunphinpittayakom School use the participatory management to manage the school based on Sufficiency Economy Philosophy.  The learners become morally and ethically responsible according to standardization.

Mission
1. Provide education management system based on good governance.
2. Provide education for students based on educational standards, morality and ethics.
3. Provide education by integrating the philosophy of Sufficiency Economy in learning management.
4. Promote and develop students to have desirable characteristics according to curriculum and 12 values.
5. Promote and develop teachers and education personnel continually.
6. Promote participation from all departments in education management.

Objective
1. The school should have standard management according to good governance.
2. All students should have quality and equity accessibility in education.
3. All students should have better performance in GPA. And national test.
4. All students should have moral, ethical and good living quality based on Thainess according to sufficiency economy (King Rama IX’s philosophy).
5. All students should have desirable characteristics and the twelve values of the basic education core curriculum.
6. Teachers and education personnel should be professional.
7. All departments should participate in managing and administrating education.

Strategy
Strategy 1: Educational quality management
Strategy 2: Student quality development and Encouraging ability for creating life skills
Strategy 3: Teachers and educational personnel are promoted to self-development.
Strategy 4: Opportunities for students to access quality and equity education.
Strategy 5: Enhancing the quality of life with environmental friendly attitude.
Strategy 6: Encouraging all departments to participate in managing and administrating education.

The focus of operations
1. Students
1.1 Students are good people, disciplined, and law-abiding.
1.2 Students are intelligent, talented with essential life skills.
1.3 Students possess good quality and happy life in society.
2. Teachers and Education Personnel
2.1 Teachers and Education Personnel have discipline, morality,  ethics, and professional ethics.
2.2 Teachers and Education Personnel have the ability to manage learning and teaching.
3. Management
3.1 The school has education management quality potential to be accepted by the community and society.