วิสัยทัศน์
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

พันธกิจ
1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
3. จัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมไทย 12 ประการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ
7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม