นางเสาวนีย์ เฝือชัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
นางลดาวัลย์ ฤทธิเดช ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส.อรอุมา บัวลอย ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายฉูอีบ ยาชะรัด ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายธีรภาส ทองชะอม ตำแหน่ง ครู คศ.3
น.ส. ปวีณา เพ็งบูลย์ ตำแหน่ง ครู คศ.1