โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 125 ถนนธราธิบดี  ตำบลท่าข้าม 
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130

หมายเลขโทรศัพท์ : 077-311-321 หมายเลขโทรสาร : 077-311-321

E-mail : phunphin@phunphin.ac.th

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ เลขที่ สฎ.1891  จำนวน  39  ไร่ 3 งาน  36 ตารางวา