สัญลักษณ์                เทวรูปพระนารายณ์

อัตลักษณ์                 ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน

คติพจน์                   สพฺเพสํ สํคปูตานํ สามคฺคี วุฒิสาฐิกา

                               รู้รักสามัคคี มองโลกแต่แง่ดี ลดเงื่อนไขและข้อแม้ส่วนตน มุ่งผลที่เกิดแก่องค์กร

สีประจำโรงเรียน       เขียว – เหลือง

สีเขียว                     หมายถึง ความสำเร็จ ความสมหวัง ความสุข ความพึงพอใจ

สีเหลือง                   หมายถึง ความสุภาพ อ่อนโยน นิ่มนวล ความมีสัมมาคารวะ ความรู้ ปัญญา

สีเขียว + สีเหลือง     หมายถึง ความสำเร็จ ความสมหวังที่มาจากพื้นฐานของสติปัญญา ความรู้ ความสุภาพ อ่อนโยน และ ความมีสัมมาคารวะ ทำให้เกิดความสุขในชีวิต

คำขวัญโรงเรียน      เรียนดี  มีวินัย  ใจกตัญญู  รู้คุณธรรม

อักษรย่อ                 พ.ค.

ค่านิยมองค์กร โรงเรียนพุนพินพิทยาคมองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม

เว็บไซต์                  http://www.phunphin.ac.th