กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2.-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2.-1การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับแก้ไข

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
4-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546
3.-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2553
3.-1-พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉ.2

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
3.-2-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วย-การตั้ง-รวม-เลิกสถานศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
6-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
7-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่-2-พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
8-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่3-พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
9-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่4-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2546
5.-พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
5-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
17-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ-พ.ศ.-2540

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
8.-พรบ.กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
8.-1-พรบ.กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์-ฉ2

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พรบ.-การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ 2552
ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการศึกษาต่อ-อบรม-ดูงาน

ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2561
วินัยและการออกจากราชการ