กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 899 KB

0-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 1 MB

1-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 45 KB

2-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 69 KB

3-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 148 KB

4-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 267 KB

6-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 108 KB

7-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่-2-พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 83 KB

8-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่3-พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 139 KB

9-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่4-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 38 KB

5-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลดไฟล์ : ขนาดไฟล์ 135 KB

17-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ-พ.ศ.-2540