ข้อมูลผู้บริหาร

นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
E-mail panusak.pro@phunphin.ac.th
Tel : 089-825-3157
นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
E-mail : ketsunee.nga@phunphin.ac.th
นางดวงสมร คำเงิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
E-mail : doungsamorn.kum@phunphin.ac.th
นายจรัส แก้วมณี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
E-mail : jarat.kaew@phunphin.ac.th
นางรจนา จันทร์ช่วง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
E-mail : rotchana.chan@phunphin.ac.th