ข้อมูลผู้บริหาร

นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
E-mail panusak.pro@phunphin.ac.th
Tel : 089-825-3157
นางสุกัญญา สังข์ประคอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail : sukanya.san@phunphin.ac.th
Tel : 081-676-9070
นางเพชรา ทรายขาว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
E-mail : petchra.sai@phunphin.ac.th
Tel : 084-065-9177
นายพนมกร ทองคลอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
E-mail : panomkron.tho@phunphin.ac.th
Tel : 081-894-3696
นางสาววนิดา เซี่ยงฉิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
E-mail : vanida.sei@phunphin.ac.th
Tel : 089-726-7359
นางสาวสุคนทา คงทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail : sukhonta.kho@phunphin.ac.th
Tel : 081-894-2850