กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ปี2545

PRB-BANGKUBEDU45

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) ปี2562

PRB-EDU42-EDIT4

ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) ปี2562

PRB-MOEEDU46-EDIT

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่1)

0001

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

0002

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547

0003

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

0004

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

0005

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

0006