ดาวน์โหลดเอกสาร กลุ่มบริหารงบประมาณ

+ คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

+ แผนกลยุทธิ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2562-2565)

+ แผนปฏิบัติการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

+ รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน

+ สรุปผลการรายงานโครงการแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

+ แผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

+ แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง 

+ แบบบันทึกข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

+ แบบฟอร์มการเขียน แผนงานโครงการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2562