สารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ

* คู่มือการปฏิบัติงาน

* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

* ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

* รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

* บริการ E-Service

* แผนกลยุทธิ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2562-2565)

* แผนปฏิบัติการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564

* รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

* รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

* แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

* รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

* รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ……

* ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี………

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี