สารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล

* คู่มือการปฏิบัติงาน

* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

* ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

* รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

* บริการ E-Service

* นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

* หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

+ ใบลาป่วยและใบลากิจส่วนตัว
+ ใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
+ ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
+ แบบคำขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
+ แบบขอคำสั่งการอนุมัติเดินทางไปราชการของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
+ แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา