Download เอกสารกลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

เอกสารปีการศึกษา 2564

+ โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง

+ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

+ รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

+ แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

เอกสารปีการศึกษา 2563

+ สถิติการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ 

+ รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

+ ตารางการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

+ เอกสารชุมนุม ปีการศึกษา 2563

+ แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เอกสารปีการศึกษา 2562

+ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ( คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร )

>> รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Login โดยใช้บัญชีอีเมลของโรงเรียน)

>> แบบเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

>> แบบฟอร์ม การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา

>> แบบฟอร์ม รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

>> ตัวอย่าง รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69