การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ( Ordinary National Education Test ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดย นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ รองผู้อำนวยการ นางเนตรนภา ปาละแม หัวหน้างานวิชาการ และคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ( Ordinary National Education Test ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยมีนายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และ นางหัทยา ขยัน มอร์ฮาร์ท ศึกษานิเทศก์ ให้การตรวจเยี่ยมสนามสอบ