การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดย นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน   พร้อมด้วย  นางดวงสมร คำเงิน นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ นายจรัส แก้วมณี  นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองท่าข้าม โดยนางวสุ ประดิษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายณัฐพงษ์ รัตนพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องสำนักงานต่างๆ และสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และรองรับการเปิดเรียน On-Site 

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองท่าข้ามที่ให้ความอนุเคราะห์  ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา