การทดสอบภาคสนามทดลองใช้เครื่องมือวัดระดับความสามารถทางภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา กำหนดการปฏิบัติการภาคสนามทดลองใช้เครื่องมือวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรวมใจรักษ์พุนพิน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด