การนิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำโดยภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการ และคุณครูสุพัตรา ล้านเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับการนิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพระดับ 2 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2563จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอด ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามสอดคล้อง กับคุณธรรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญ 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรม