การประชุมผู้ปกครองและรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษรอบที่ 1

งานแนะแนวโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองและรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยมี นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและชี้แจงรายละเอียดการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบโดยทั่วกัน