การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา) รอบครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยมีคณะกรรมการประเมิณดังนี้
นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก รอง ผอ. สพม.11
นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ประธานสหวิทยาเขต สฎ.2
นางสาวนฤมล ทองสุข ผอ.กลุ่มงานบุคคล สพม.11
นางสุจินต์ ภิญญานิล ศึกษานิเทศก์ สพม.11

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่