การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน

ด้วยโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้น้อมนําพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยได้จัดตั้งฐานหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดิน เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ให้มาปลูกในบริเวณโรงเรียนเพื่ออนุรักษ์ดิน โดยจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหลังอาคารเรียน ม. 1