การอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม มอบหมายให้ นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผอ.สมยศ กระจ่างแจ้ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี, ครูพิไลวรรณ เพชรไฝ และครูวิลาวัลย์ กัณรงค์ ครูจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน