การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Site

วันที่ 4 กันยายน 2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดอบรมในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยี การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Site ให้กับคณะครูในโรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม