การแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างสรรค์ความสามัคคี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

ชมภาพกิจกรรมชุดที่ 1 (คลิก)

ชมภาพกิจกรรมชุดที่ 2 (คลิก)

ชมภาพกิจกรรมชุดที่ 3 (คลิก)