กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำโดย นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 300 คน ให้มีวินัยในตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสถาบันให้แก่นักเรียน ภายใต้การนำของ นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม