กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. โดยใช้รูปแบบการนำเสนอด้วยโปรแกรม ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ของเพจโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม