กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำโดย นางรจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดโครงการ “ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันยาเสพติด” ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้ชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 100 คน ให้มีการพัฒนาตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ภายใต้การนำของ นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม