กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีนายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี มีน้ำใจและการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้โอกาสนี้ในการแสดงความสามารถของตนเอง