กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเห็นความสำคัญของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ภายใต้การนำของ นายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม